Skip to main content

Vēsture

Ulbrokas zinātnes centrs

Pirms 60 gadiem - 1960. gadā tika dibināts Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts (pašlaik LLU Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts). Tā pastāvēšanas laikā mainījušies nosaukumi un pakļautība.
Tā, 1960.-1986. gados - Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts bija Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā, 1986.-1991. gados - Zinātniskās ražošanas apvienības (ZRA) "Stars" vadošais uzņēmums Agrorūpnieciskās komitejas pakļautībā.

Īsu brīdi (1992.-1993. gados) apvienība saucas "AGME" Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā.

1993.-1997. gados - Latvijas Valsts Lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniskās pētniecības institūts Latvijas Zemkopības ministrijas pakļautībā.

No 1998.-2004. gadam - LLU Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas Zinātnes centrs Latvijas Lauksaimniecības universitātes sastāvā.

No 2004. gada 29. septembra iestādes oficiālais statuss ir: LLU aģentūra - Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts (Agency of Latvia University of Agriculture ”Research Institute of Agricultural Machinery”), turpmāk - Institūts.
Institūta pastāvēšanas laikā tā darbības pamatvirzieni ir bijuši: pētījumi un izstrādnes laukkopības darbu un lopkopības fermu mehanizācijā, lopbarības sagatavošanas progresīvu tehnoloģiju izstrādāšana un ieviešana, pētījumi mašīnu-traktoru parka (MTP) racionālai komplektēšanai un izmantošanai, pētījumi enerģijas racionālai izmantošanai lauksaimniecībā, jaunu mašīnu izstrādāšana un eksperimentālo paraugu izgatavošana un izmēģināšana, aktīvs rezultātu un izstrādņu propagandas un ieviešanas darbs.
Grāmatā LLU LTZI 50 gadi ir sniegta īsa informācija par Institūta dibināšanas vēsturi, tā attīstības gaitu, strukturālām izmaiņām, darbiniekiem, pētījumu pamatvirzieniem un galvenajiem rezultātiem, par zinātnieku publikācijām un aizstāvētām disertācijām, par izstrādņu ieviešanu ražošanā, informatīviem-propagandas pasākumiem, kā arī par Institūta kolektīva pedagoģisko un sabiedrisko darbību.
Institūta pastāvēšanas laikā tajā ilgāk par gadu strādājuši vairāk kā 220 zinātniskie un inženiertehniskie darbinieki, kā arī 30 administrācijas un saimnieciskā personāla darbinieki. Katrs no darbiniekiem Institūtā atstājis lielāku vai mazāku sava darba un dzīves daļu. Daudzi nostrādājuši vairākus gadu desmitus un ar savu darbu sekmējuši Institūta izaugsmi un zinātnisko darbību, tā dodot nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts lauksaimniecības modernizācijā.
2000. gadā tika izdota grāmata par Institūta darbību 40 gadu periodā no 1960. līdz 2000. gadam (LLU Ulbrokas zinātnes centrs 1960 – 2000). Tādēļ Institūta 50 gadu jubilejai veltītajā izdevumā par 40 gadu periodu dots konspektīvs darbības izklāsts, plašāk iztirzājot Institūta devumu šajā desmitgadē.