Skip to main content

UZC nolikums

Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS INSTITŪTA

Ulbrokas zinātnes centra

Nolikums

Jelgavā

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Ulbrokas zinātnes centrs (turpmāk – UZC) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) Tehniskās fakultātes (turpmāk – TF) Lauksaimniecības tehnikas institūta (turpmāk – LTI) organizatoriska struktūrvienība, kas dibināta 2016. gadā, reorganizējot LLU aģentūru “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”.

  2. UZC nosaukums citās valodās:
  • angļu valodā – Ulbroka research centre;
  • vācu valodā – Ulbroka Forschungszentrum;
  • krievu valodā – Улброкский научный центр.
  1. UZC savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, LLU Satversmi, Konventa un Senāta lēmumus, citu koleģiālo institūciju lēmumus, LLU vadības rīkojumus un norādījumus, TF Domes lēmumus, šo nolikumu.
  2. UZC ir savs zīmogs un emblēma.
  3. UZC adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
 1. UZC darbības mērķi un galvenās funkcijas
  1. UZC darbības mērķi ir sniegt publiskos pakalpojumus LLU noteiktās kompetences ietvaros:
   1. koordinējot ar TF, veikt zinātniskās pētniecības un izglītošanas darbus lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju jomā, veicināt to rezultātu praktisku izmantošanu;
   2. piedalīties valsts intelektuālā potenciāla nostiprināšanā, attīstot inženierzinātnes, sagatavojot jaunus zinātniekus, iekļaujoties valsts vai starptautisku programmu un projektu izpildē;
   3. piedalīties valsts lauksaimniecības tehniskās politikas veidošanā, prognozēt lauksaimniecības tehnikas un mehanizēto tehnoloģiju attīstības virzienus un resursu vajadzību.
  2. UZC galvenās funkcijas:
   1. veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus lauksaimniecības tehnisko līdzekļu un tehnoloģisko procesu pilnveidošanā, atbilstības un piemērotības novērtēšanā;
   2. veikt pētījumus enerģētisko resursu racionālai izmantošanai, atjaunojamo enerģijas veidu apguvei;
   3. izstrādāt metodes lauksaimniecības tehnikas izmantošanas ekoloģiskā riska novēršanai un samazināšanai;
   4. piedāvāt tehnoloģiski atbilstošas, enerģētiski un ekonomiski racionālas, ekoloģiski drošas lauksaimniecības tehnikas un enerģētisko līdzekļu izvēles metodes dažādas intensitātes saimniekošanai;
   5. piedalīties LLU studiju programmu sagatavošanā un realizēšanā;
   6. veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu LLU studiju procesā, lauksaimniecības uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, šajā nolūkā gatavojot publikācijas, organizējot un piedaloties konferencēs, semināros, izstādēs u.c. pasākumos;
   7. veikt citas funkcijas šai nolikumā minēto mērķu sasniegšanai.
 2. UZC finansējuma avoti
  1. UZC īsteno īpašuma valdījuma tiesības uz kustamo un nekustamo mantu, kuru LLU nodevusi tās pārvaldīšanai.
  2. UZC finansēšanas avoti ir:
   1. zinātnisko projektu finansējums;
   2. LLU budžeta daļa (valsts bāzes finansējums zinātnisko darbību nodrošināšanai, subsīdijas u.c.);
   3. ieņēmumi no saimnieciskas darbības;
   4. citi LR normatīvajos aktos un LLU Satversmē paredzētie finansēšanas avoti.
 3. UZC organizatoriskā struktūra un pārvalde
  1. UZC darbu vada ar LLU rektora rīkojumu nozīmēts vadītājs, kurš savas funkcijas veic TF dekāna uzraudzībā.
  2. Vadītājs pārzina un vada visas saimnieciskās lietas, atbild par nolikumā noteikto UZC mērķu un uzdevumu īstenošanu, saimniecisko darbību, pārstāv UZC, pārvalda tās mantu un finanšu līdzekļus un noteiktas kompetences ietvaros ir tiesīgs slēgt un pārtraukt līgumus, lai nodrošinātu UZC darbību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
  3. UZC finanšu līdzekļus plāno un nosaka vadītājs, grāmatvedības uzskaiti un finanšu operācijas veic  LLU grāmatvedība, iedalot līdzekļus atsevišķa subkontā. Atbildīgā persona par materiālajiem resursiem ir vadītājs.
  4. UZC darbības rezultātā izveidoto ienākumu pārpalikumu par izdevumiem ieskaita UZC budžeta subkontā, un tie pāriet uz nākamo gadu, nodrošinot pētījumu un saimnieciskās funkcionēšanas nepārtrauktību.
  5. UZC vadītāja saimniecisko darbību un tā rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu uzrauga TF dekāns vai viņa pilnvarota persona. UZC darbības atbilstību Nolikumam un LR normatīvajiem aktiem vērtē pilnvaroti LLU dienesti.
  6. UZC zinātnisko darbinieku atalgojumu, ievērtējot projektu un programmu vadītāju priekšlikumus un bāzes finansējuma lielumu, UZC gada finanšu plāna ietvaros nosaka vadītājs. Saimnieciskā un tehniskā personāla atalgojumu gada finanšu plāna ietvaros nosaka vadītājs.
 4. UZC reorganizācija un likvidācija
  1. Jautājumu par UZC reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt fakultātes Dome vai cita LLU koleģiāla institūcija.
  2. UZC reorganizē vai tās darbību izbeidz ar LLU Senāta lēmumu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.